Hướng dẫn cài đặt Mongodb và PHP MongoDB Driver cho Mac OSX

08/08/2016 | 4669 | Quản trị viên | Khác

Mình dùng Xampp để chạy websever trên localhost , việc chạy Apache , Mysql khá đơn giản chỉ cần cài là chạy . Tuy nhiên khi dùng thêm MongoDb thoạt đầu cài cũng mất thời gian chút nên note lại để dùng khi cần...

I . Cài Mongodb

Hướng dẫn chi tiết tại https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-os-x/

A. Phần cài : Có 2 cách cài 

Cách 1 : Cài tự động qua: Homebrew :  Install MongoDB Community Edition with Homebrew

Nếu máy MacOSX của bạn chưa cài Homebrew thì chạy dòng sau :

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

1 > Update Homebrew’s package database.

In a system shell, issue the following command:

brew update

2 > Install MongoDB. 

You can install MongoDB via brew with several different options. Use one of the following operations:

Install the MongoDB Binaries

To install the MongoDB binaries, issue the following command in a system shell:

brew install mongodb

Install the MongoDB Binaries with TLS/SSL Support

To install the MongoDB binaries that have TLS/SSL support, issue the following from a system shell:

brew install mongodb --with-openssl

Install the Latest Development Release of MongoDB

To install the latest development release for use in testing and development, issue the following command in a system shell:

brew install mongodb --devel

Phần cài dùng 

Cách 2 : cài bằng tay ;)

Install MongoDB Community Edition Manually

Only install MongoDB Community Edition using this procedure if you cannot use homebrew.

1. Download the binary files for the desired release of MongoDB.

Download the binaries from https://www.mongodb.org/downloads.

For example, to download the latest release through the shell, issue the following:

curl -O https://fastdl.mongodb.org/osx/mongodb-osx-x86_64-3.2.8.tgz

2 .Extract the files from the downloaded archive.

For example, from a system shell, you can extract through the tar command:

tar -zxvf mongodb-osx-x86_64-3.2.8.tgz

3. Copy the extracted archive to the target directory.

Copy the extracted folder to the location from which MongoDB will run.

mkdir -p mongodb
cp -R -n mongodb-osx-x86_64-3.2.8/ mongodb

4. Ensure the location of the binaries is in the PATH variable.

The MongoDB binaries are in the bin/ directory of the archive. To ensure that the binaries are in yourPATH, you can modify your PATH.

For example, you can add the following line to your shell’s rc file (e.g. ~/.bashrc):

export PATH=/bin:$PATH

Replace  with the path to the extracted MongoDB archive.

B. Cấu hình và chạy MongoDB

1. Tạo thư mục lưu data cho MongoDB

Before you start MongoDB for the first time, create the directory to which the mongod process will write data. By default, the mongod process uses the /data/db directory. If you create a directory other than this one, you must specify that directory in the dbpath option when starting the mongodprocess later in this procedure.

The following example command creates the default /data/db directory:

Ở đây ta tạo thư mục 

 sudo mkdir -p /data/db
 sudo chmod 0755 /data/db

Set đường dẫn data 

mongod --dbpath  

ở đấy mặc định là

 mongod --dbpath /data/db

Chạy MongoDB 

mongod

Hướng dẫn cài đặt Mongodb và  PHP MongoDB Driver  cho Mac OSXNếu thấy màn hình như trên là bạn đã cài và chạy thành công MongoDB

III. Cài đặt MongoDB PHP driver

check phiên bản php đang dùng 

php -v 

với php5.5 chạy :  brew install php55-mongo

với php5.6 chạy :  brew install php56-mongo

...

Khai báo thêm 

extension=mongo.so (cả đường dẫn đầy đủ ) vào file php.ini  đang dùng 

với  Xamphp :  file php.ini  ở :  /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/php.ini

thêm dòng : 

extension="/usr/local/opt/php55-mongo/mongo.so"

vào file php.ini trên 

Restart lại Apache 

Chúc các bạn thành công ! Các vấn đề vui lòng để lại comment..